1. Prvotrimestrální screening

Prvotrimestrální screening (prováděný 11+0 až 13+6) má za cíl stanovit termín porodu a vyloučit onemocnění plodu Downovou chorobou a některými dalšími chromozomálními vadami, posoudit anatomii plodu a stanovit riziko preeklampsie. Výpočet rizika onemocnění plodu chromozomální vadou se provádí v programu Astraia a výsledkem je vždy číslo, např. 1:1000. Je jednoznačně stanoveno, jak při určitém výsledku postupovat.

Toto ultrazvukové vyšetření se provádí obvykle kolem třináctého týdne těhotenství (plod je větší, je možné lépe posoudit anatomii), nejpozději ale do 13+6. První číslo znamená týden těhotenství, druhé číslo za znaménkem plus počty dnů následujícího týdne.

Pro provedení prvotrimestrálního screeningu je třeba nejprve zajistit odběr krve, tj. biochemický screening. Teprve poté následuje ultrazvukové vyšetření. Krev je nejvhodnější odebrat kolem jedenáctého týdne (nejdříve 11+0), to znamená, že se ultrazvuk provádí obvykle o 2 týdny později.


Ukázka zobrazení plodu při prvotrimestrálním screeningu, posouzení anatomie plodu se dostává stále více do popředí již v tomto období těhotenství.

Dřívější přístup, který časoval odběr krve do 10. týdne těhotenství a UZ vyšetření do 12.-13 týdne, byl změněn zavedením screeningu preeklampsie.

Preeklampsie představuje závažnou komplikaci těhotenství. Ať již vznik tohoto onemocnění vysvětlujeme jakkoliv (existují dvě základní teorie) dochází k vzestupu krevního tlaku u matky, zhoršuje se funkce ledvin i jater, je postižena funkce placenty. Na tyto změny plod reaguje zpomalením růstu. V nejhorších případech může mít preeklampsie pro těhotnou ženu i plod fatální důsledky.

Preeklampsie je vázána na druhou polovinu těhotenství a vyskytuje se u 2-5 % těhotných.

Jedinou léčebnou metodou, která zachraňuje matku i plod, je porod plodu a vybavení placenty. To se děje i hodně před termínem porodu, pokud to stav matky i plodu vyžaduje. Je proto nutné, aby screening preeklampsie byl nedílnou součástí prvotrimestrálního screeningu.

Odhad rizika preeklampsie významně zlepšuje stanovení placentárního růstového faktoru-PlGF (placental growth factor) z krve matky. Proto byl odběr krve, tj. biochemický screening přesunut na 11+0 a déle. Od tohoto stáří těhotenství je program Astraia schopen zahrnout PlGF do výpočtu rizika preeklampsie. Pro výpočet rizika preeklampsie Vám bude změřen tlak za standartních podmínek a průtoky na tepnách zásobujících dělohu.

Ukázka vyšetření děložních tepen pro stanovení rizika preeklampsie.

Pokud program odhadne Vaše riziko preeklampsie 1:150 a vyšší (tj. nižší číslo např. 1:30 atd…) tak Vám bude nasazen Aspirin protect 150 mg. Tento lék je nutné nasadit nejpozději před 16. týdnem těhotenství a je denně užíván do 36. týdne (36+0). Velká mezinárodní studie (ASPRE study) prokázala, že tímto postupem lze snížit riziko preeklampsie před 34. týdnem těhotenství o 82 procent. Nutné je ale pravidelné užívání tohoto preparátu.

Graf ukazující snížení rizika preeklampsie u rizikových těhotných při užívání Aspirin protect, který byl správně nasazen před 16. týdnem těhotenství a pravidelně užíván do 36. týdne těhotenství. Z grafu vyplývá, že nejvíce je ovlivněna preeklampsie, která se vyskytuje před 37. týdnem (<37w). Tato forma preeklampsie je nejzávažnější, protože je ještě spojena s nezralostí.

Pozn. porodíte v termínu, pokud porodíte 37+0 a dále.

Nejvhodnější preparát užívaný ke snížení rizika preeklampsie.

Stanovení termínu pro odběr krve a provedení ultrazvukového vyšetření při prvotrimestrálním screeningu:

Do následující tabulky uveďte datum poslední menstruace event. velikosti plodu v mm (CRL) dle ultrazvukového vyšetření u Vašeho gynekologa. Nutné je doplnit i přesné datum provedení tohoto ultrazvukového vyšetření. Po zadání těchto údajů uvede tabulka nejvhodnější datum odběru krve a provedení vlastního prvotrimestrálního screeningu u nás.

V těhotenství je třeba provést alespoň 4 ultrazvuková vyšetření. Prvotrimestrální screening, tj. vyšetření kolem 13. týdne těhotenství a ultrazvukové vyšetření ve dvacátém, třicátém a 36.týdnu těhotenství. Pro těhotné pacientky, jejichž prenatální péče neprobíhá v naší ambulanci, nabízíme provedení prvních dvou ultrazvukových vyšetření, tj. vyšetření ve 13. a 20. týdnu (jedná se o nejdůležitější ultrazvuková vyšetření v těhotenství). Ultrazvuky ve třicátém a 36. týdnu již provádí registrující gynekolog sám. Všechna vyšetření jsou prováděna na moderním UZ přístroji firmy Toshiba (Cannon) Aplio 300 umožňující detailní zobrazení.

Pokud se dle Vašeho gynekologa stáří Vašeho těhotenství neshoduje s ultrazvukovým vyšetřením, volejte na číslo 466 430 732 nebo se osobně dostavte do naší ambulance, a to nejlépe v úterý mezi 8:00-9:00 hod a další dny (středa až pátek) mezi 7:00-9:00 hod. Dovolená je uvedena na našich stránkách.

Po odběru krve a upřesnění délky těhotenství na naší ambulanci budete pozvána cca za 2 týdny na ultrazvukové vyšetření (UZ), ideálně kolem 13+0. Při druhé návštěvě bude zkompletováno ultrazvukové vyšetření s předchozím vyšetřením krve a bude vypočítáno riziko chromozomální vady pro Váš plod. Pokud bude vyšetření v pořádku, obdržíte zprávu pro Vašeho gynekologa, v opačném případě budete poslána na genetickou konzultaci.

Pro ty ženy, které z nějakého důvodu nestihnou optimální odběr krve doplněný ultrazvukovým vyšetřením (UZ) uvádíme, že prvotrimestrální screening, tj. odběr krve i ultrazvuk lze provést i současně nejpozději však do 13+6, kdy velikost plodu (CRL) činí maximálně 84 mm. Po tomto termínu již prvotrimestrální screening provést nelze.

2. UZ II. screening

Optimálně se provádí mezi 20+0 až 22+0.

Jedná se o vyšetření, které má odkrýt především strukturální vady plodu.

Dále je při tomto vyšetření popsáno množství vody plodové, uložení placenty, úpon pupečníku, cévy v pupečníku a změřena délka děložního hrdla (cervikometrie).

Pro pacientky s pozitivním screeningem na preeklampsii, kterým byl nasazen Aspirin protect, je vhodné toto vyšetření opět doplnit vyšetřením průtoků na uterinních tepnách, změřením tlaku a stanovením poměru sFlt1/PlGF z krve (na tento odběr krve je třeba se dostavit několik dní před ultrazvukem). Je přepočítáno a zároveň upřesněno riziko preeklampsie. Je možný odběr krve i v den ultrazvukového vyšetření, v tom případě Vám bude riziko preeklampsie dopočítáno později a zpráva zaslána poštou.

3. UZ III. screening

Optimálně se provádí mezi 30+0 až 32+0.

Toto ultrazvukové vyšetření se zaměřuje na vývojové vady, které není možné odhalit kolem 20. týdne a posuzuje růst plodu.

V případě pozitivního screeningu na preeklampsii v prvním trimestru je vhodné toto vyšetření doplnit vyšetřením průtoků na děložních tepnách, změřením tlaku matky a stanovením poměru sFlt1/PlGF z krve a přepočítat riziko preeklampsie.

První tři ultrazvuková vyšetření se v těhotenství platí. Prvotrimestrální screening a ultrazvuk ve 20. týdnu stojí 1500 Kč. Kromě vyšetření obdržíte ještě automaticky tři černobílé fotografie. Cena ultrazvukového vyšetření ve 30. týdnu je 800 Kč, fotografie opět v ceně. Ceny ultrazvukových vyšetření pro dvojčetná těhotenství jsou vždy o 500 Kč vyšší.

V případě zájmu je možné vybrané fotografie z prvního i druhého screeningu nahrát na flash. Cena jedné flash s obrázky je 300 Kč.

Superkonziliární UZ vyšetření

Pokud budete odeslána genetikem nebo předchozí vyšetření vysloví podezření na vadu plodu, bude provedeno superkonziliární UZ vyšetření. Toto vyšetření je plně hrazené všemi pojišťovnami, ale mohou jej provádět pouze gynekologové s příslušným oprávněním k provádění Superkonziliárních ultrazvukových vyšetření v průběhu prenatální péče.

Naše pracoviště je oprávněno superkonziliární vyšetření provádět (příslušný diplom viz níže).

V případě, že je vada plodu neslučitelná se životem, nebo se jedná o velmi závažnou vrozenou vadu, je umožněno rodičům se včas rozhodnout pro případné ukončení těhotenství. Obvykle se v takovém případě hledá druhý názor a postup je nakonec posvěcen genetikem. Ten rodičům ještě podstatu vady a míru postižení novorozence blíže vysvětlí. Takto je možné zabránit narození vážně nemocného dítěte. Nutno podotknout, že díky podrobnému hodnocení anatomie plodu již v rámci prvotrimestrálního screeningu, získáváme na tyto konzultace a případné sledování dalšího vývoje plodu v děloze, dost času.

Diplom opravňující provádění Superkonziliárního ultrazvukového vyšetření v průběhu prenatální péče.

4. UZ vyšetření ve 36. týdnu těhotenství

Před odesláním těhotné ženy na registraci do porodnice (optimálně mezi 36+0 až 37+0) se provádí ještě jedno ultrazvukové vyšetření k odhalení pozdní formy růstové restrikce plodu (zaostávání plodu na váze). Toto vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami a obvykle je prováděno registrujícím gynekologem. Pacientka registrované v naší ambulanci mají toto vyšetření zdarma.

K tomuto zaostávání na váze plodu dochází u 5–10 % těhotenství a je příčinou 30 % úmrtí plodu v děloze. Riziko úmrtí plodu v děloze se výrazně zvyšuje po 37. týdnu délky trvání těhotenství. Růstová restrikce plodu se však nemusí projevit jen nitroděložním úmrtím plodu, ale může vést i k mírnějším formám poškození, které se projeví až v období dospívání nebo v dospělosti. Možnost identifikace plodů s růstovou restrikcí v období blížícího se termínu porodu má proto zcela zásadní význam.

Při vyšetření je hodnocena odhadovaná hmotnost plodu a průtoky v cévách vyživujících plod. V případě zjištěné růstové restrikce plodu by měla být navržena optimální prenatální péče a strategie ukončení těhotenství, tj. porodu plodu. Taková těhotná je obvykle převzata porodnicí těsně před 37+0 a ne až ve 41. týdnu.