Péče o těhotnou ženu v ČR, podle které se řídí chod v naší ambulanci:

Těhotné s nízkým rizikem (Low risk pregnancy), prenatální péče je poskytována:

  • do 34. týdne těhotenství v intervalu 4 až 6 týdnů,
  • od 34. týdne těhotenství do termínu porodu v intervalu 1 až 2 týdnů
  • od 40. týdne alespoň 2x týdně

V naší ambulanci je poskytována veškerá tato prenatální péče.

Kromě ultrazvukového vyšetření v prvním trimestru, ve 20. a 30. týdnu těhotenství (podrobně popsáno v sekci ultrazvuková vyšetření v těhotenství), je veškerá péče o těhotné plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Ultrazvukové vyšetření ve 36. týdnu (zaměřené na zaostávání plodu na váze, tj. na růstovou restrikci), je v naší ambulanci zdarma. Toto vyšetření je nutné mít s sebou při zaregistrování těhotné v porodnici.

Po zaevidování těhotné v porodnici jsou ženy s nízkým rizikem vráceny zpět do péče obvodnímu gynekologovi a do porodnice se vrací až ve 41. týdnu (41+0). Těhotenství musí být ukončeno nejpozději 2 týdny po vypočítaném termínu porodu, tj. 42+0.

Graf zobrazující přehledně péči v jednotlivých týdnech těhotenství a množství těhotných v procentech, které dosáhnout tohoto stáří těhotenství.


Spolupracujeme s 5 základními pojišťovnami:

  • Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (111),
  • Vojenskou zdravotní pojišťovnou (201)
  • Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (205)
  • Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)
  • Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky (211).


Těhotné s definovaným konkrétním rizikem (Risk pregnancy)

Do této skupiny může být těhotná zařazena při prvním vyšetření v naší těhotenské poradně nebo kdykoli v průběhu těhotenství na základě klinických či laboratorních výsledků, které definují konkrétní riziko. Frekvence návštěv i rozsah laboratorních či konziliárních vyšetření jsou individuální podle charakteru a závažnosti klinického stavu. Těhotné pak navštěvují poradny pro riziková těhotenství dle závažnosti stavu v nemocničních zařízením obvykle II. a III. typu, tj. krajských nebo fakultních nemocnic.

Pro doplnění uvádím, že jsem od roku 2002 do roku 2015 vedla takovou poradnu pro rizikové těhotenství v Pardubické krajské nemocnici, tj. v nemocnici II. typu. Další zkušenosti jsem získala při svém pobytu ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (nemocnice III. typu), kde jsem 2 roky pracovala na plný úvazek v perinatologické části kliniky (starající se o vysoce rizikově těhotné a centralizující předčasné porody). Další 4 roky jsem na téže klinice pracovala na částečný úvazek v Centru fetální medicíny, jehož hlavní náplní práce je ultrazvuková diagnostika.